கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

சாத்தனாரின் கூத்த நூல் இரு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

 

1. சாத்தனார்

1968, கூத்த நூல், கவிஞர் பாலபாரதி ச.து.சு. யோகியார் அவர்கள் விளக்கக் குறிப்புகளும் பொழிப்புரையும் உடையது.

உங்கள் எண்ணங்கள்

avatar