அண்ணாவியார் இளைய பத்மநாதன்

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

இக்கதையின் பேசுபொருள் ‘பிரிவுத் துயர்’. காதலில் பிரிவுத் துயர் ஒரு நிலை. இவ்வாறான ஒரு காதல் நிலைக்கு இலக்கண இலக்கியங்களில் இருந்து சிலவற்றை எடுத்துக் காட்டலாம்.
இதனை வடமொழியில் ‘விப்ரலம்ப’ என்பர் …

மதமாற்றம்

மதமாற்றம்

ஆய்வு மாணவனாகப் புகுந்த காலை ‘paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லை அறிந்து கொண்டேன். அதன் பொருளையும் தேடிக் கண்டு கொண்டேன். ‘paradigm’ – a philosophical or theoretical framework of any kind (Merriam -Webster.com) …

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

தமிழில் இணையங்கள் பெருகிவிட்டன. இணையங்களில் எழுதுபவர்களும் பேசுபவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். இணையங்களைப் பார்ப்பவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். மிகவும் வரவேற்க வேண்டிய பெருக்கம். ஆனால் …

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

சாத்தனாரின் கூத்த நூல் இரு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.   1. சாத்தனார் 1968, கூத்த நூல், கவிஞர் பாலபாரதி ச.து.சு. யோகியார் அவர்கள் விளக்கக் குறிப்புகளும் பொழிப்புரையும் உடையது. பதிப்பாசிரியர்: மகா வித்துவான் மே.வீ. வேணுகோபாலப்பிள்ளையவர்கள். வெளியீடு: திருமதி ச.து.சு.யோகியார், சென்னை. ...
ஓர் ஒரு

ஓர் ஒரு

1. அறிமுகம்     அறுகம் புல்லை அகராதிகளில் தேடி அலைந்தபோது 'ஓர்', 'ஒரு' ஆகிய சொற்கள் தடக்குப்பட்டன.     யாழ்ப்பாண அகராதி (முதற்பதிப்பு 1842, மறுபதிப்பு 2006): அறுகு - ஓர்புல்,    Winslow’s A Comprehensive Tamil ...
அருகும் அறுகும்

அருகும் அறுகும்

‘அருகு’, ‘அறுகு’ ஆகிய இரு சொற்களின் விளக்கத்தில் அண்மைக் காலத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவ்விரு சொற்களின் பொருளையும்; அவற்றிலிருந்து பெறப்படும் ஏனைய சொற்களையும் கசடற அறியவேண்டும். கையில் கிடைத்த அகராதிகளை …

தமிழரும் தமிளரும்

தமிழரும் தமிளரும்

தமிழர், தமிளர் ஆகிய இரு சொற்களின் இடையில் வரும் ழகாரம், ளகாரம் ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு ஈழத்தமிழ் வழக்கில் முறையே ‘மவ்வழவு’, ‘கொம்பளவு’ எனப் பெயரிட்டுக் குறிப்பார்கள். மானா (ம) எழுதித் தொடர்வதால் மவ்வழவு (ழ) என்றும் …

பட்டியல் படுத்தும் பாடு

பட்டியல் படுத்தும் பாடு

ஏதோ சொல்ல வந்து எதிலோ மாட்டிக் கொண்டன். நான் சொல்ல வந்தது ஒரு பட்டியல் பற்றி, மாட்டிக் கொண்டதும் பட்டியலில். பட்டியல் என்ற சொல்லுக்கு அகராதிப் பொருள் பல. நான் சொல்ல வந்ததைச் சொல்வதற்கு …