அண்ணாவியார் இளைய பத்மநாதன்

இன்னியம் பல்லியம்

இன்னியம் பல்லியம்

செவ்வியல் அரங்கில் ஒலிப்பது இன்னியம்; செவ்வியல் அரங்கில் பல்லியம் ஒலிப்பதில்லை. பொது வெளியில் ஒலிப்பது பல்லியம்; பொது வெளியில் இன்னியம் ஒலிப்பதில்லை. என, முடிவாகக் கூறலாம்.

குயிலுவம் ஆமந்திரிகை

குயிலுவம் ஆமந்திரிகை

செவ்வியல் ஆடலரங்கில் இயைக்கப்படும் செவ்வியல் இசை கருவிகளின் செவ்வியல் கூட்டிசையே ஆமந்திரிகை என உறுதியாகக் கூறலாம்.ஆமந்திரிகை என்ற சொல்லுக்குச் சமனாகப் பொருள்படும் ஆங்கிலச்சொல் – orchestra

கோடியர்

கோடியர்

கோடியர் பெரும் குழுவினர்; ஆடிப்பாடிச் சிறுபல்லியம் முழங்க முறை முறையாகத் தோன்றிக் கதை சொல்பவர்கள்; பழைய கதைகளைப் புதியதாய்ச் சொல்பவர்கள்; ஊரூராய்ச் சென்று விழாக்களில் கதை சொல்பவர்கள். இவர்கள் முத்தமிழ் …

கண்ணுள் வினைஞரும் கண்ணுளரும்

கண்ணுள் வினைஞரும் கண்ணுளரும்

பாணர், விறலியர் ஆகிய கண்ணுளாளர் குழுமத்தை ஏனைய ஆற்று கலைஞர்களில் இருந்து வேறுபடுத்திக் கூறுவதாயின், இவர்களைப் பண்பட்ட கலை பயில்வோர் என வகைப்படுத்தலாம். இன்றைய செவ்வியல் கலை பயில்வோர்களுடன் ஒப்பு நோக்கலாம் …

சங்க இலக்கியங்களில் கூத்தும் கூத்தரும்

சங்க இலக்கியங்களில் கூத்தும் கூத்தரும்

சங்க இலக்கியங்களில் கூத்து, கூத்தர் பற்றி விரிவான விளக்கம் இல்லாவிட்டாலும், பொதுவாகக் கூத்தும் கூத்தரும் சங்கப் புலவர் மனங்களில் வலுவாக இடம்பிடித்துள்ளதை ஏலவே தந்துள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் ஊடாக உய்த்து உணரலாம். கூத்து மிகவும் …

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

பாரி கதையை ‘அற்றைத் திங்கள்’ என நாடகமாக்கியது போல, பேகன் கதையையும் நாடகமாக்க விழைந்ததன் பயனே இத்தேடல். பேகனில் பிரிவுத் துயரையும் நிறைவில் மன ஆழத்தையும் காண்கிறேன். பேகனின் கதை ஒரு காதல் கதை, மயிலை …

மதமாற்றம்

மதமாற்றம்

‘Paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்குச் சரிநிகர் தமிழ்ச் சொற் தேடலில் ‘மதம்’ கண்டு; பொருள் தேடலில் மதமாற்றமும் (Paradigm Shift) வேண்டி; மாக்சியத்தை மதமாகக் கொண்டு (Marxism as Paradigm), வினைக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு காணப்பட்டுள்ளது …

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

தமிழில் இணையங்கள் பெருகிவிட்டன. இணையங்களில் எழுதுபவர்களும் பேசுபவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். இணையங்களைப் பார்ப்பவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். மிகவும் வரவேற்க வேண்டிய பெருக்கம். ஆனால் …

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் முழுமையாக வெளிக்கொண்டுவர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். இதை அறியாமலும் அக்கறை இன்றியும் அரைகுறைக் கூத்தநூல் வாசிப்பில் தமிழ் அறிஞர் உலகம் இருப்பது சோகத்திலும் சோகம்.

ஓர் ஒரு

ஓர் ஒரு

‘இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின்’ எண் அல்லாது வேறு பொருள் கொள்ளின் தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் (1: 455; 1: 478) செல்லாது. சிறப்பைக் குறிக்கும் இடத்தும் ‘ஓர்’ வரும். இதற்கு ‘உயிர்வருகாலை’ என்ற கட்டுப்பாடு இல்லை. இது இலக்கண மீறல் இல்லை.