மதமாற்றம்

அறிமுகம்

 

ஆய்வு மாணவனாகப் புகுந்த காலை ‘paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லை அறிந்து கொண்டேன். அதன் பொருளையும் தேடிக் கண்டு கொண்டேன்.

 

‘paradigm’ – a philosophical or theoretical framework of any kind (Merriam -Webster.com).

 

சென்னைப் பல்கலைக் கழக ஆங்கிலம்-தமிழ் சொற்களஞ்சியம் கூறும் பொருளைக் காணலாம்:

 

‘paradigm’ – இலக்கணத்தில் மேற்கோள் வாய்பாடு. கட்டளைப் படிவ வாய்பாடு.

 

paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஆங்கில-தமிழ் அகராதிகளில் பொருள் விளக்கம் உள்ளது. ஆனாலும், இங்கு வேண்டப்படுவது அந்த ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நிகரான, இலக்கண வரையறைக்கு உட்பட்ட ஒரு தமிழ்ச் சொல். இந்த ஆய்வு, அவ்வாறான ஒரு தமிழ்ச் சொற் தேடல். அதன் ஊடு சில விளக்கங்களும்.

 

மதம் – paradigm

 

நூல்களில் தேடிப் பார்க்கும் போது, நன்னுல் கூறும்:

 

… … எழுமதந் தழுவி (நூற்பா 4:3)

 

எழுவகை மதமே யுடன்படன் மறுத்தல்
பிறர்தம் மதமேற் கொண்டு களைவெ
தாஅ னாட்டித் தனாது நிறுப்பே
இருவர் மாறுகோ ளொருதலை துணிவே
பிறர்நூற் குற்றங் காட்ட லேனைப்
பிறிதொடு படாஅன் றன்மதங் கொளலெ (நூற்பா 11)

 

இந்நூற்பாவுக்கு ‘மதம் ஏழு’ எனத் தலைப்பிட்டு, சிவஞான முனிவர் விருத்தியுரையில்:

 

… ‘எழுமதம்’ (நூ.4) என்றதனை வகுத்து உணர்த்துதல் நுதலிற்று (அ. தாமோதரன் 1999, 124).

 

இங்கு எழும் கேள்வி மதம் ஏழா, அல்லது மதத்தைத் தழுவிக் கையாளும் முறைகள் ஏழா என்பதே. ‘எழுவகை மதம்’ எனச் சேர்த்துப் பார்க்காது, ‘எழுவகை’ என்பதை மதத்திலிருந்து பிரித்துப் பார்த்தால், மதத்தைக் கையாளும் முறைகள் ஏழு எனக் காணலாம்.

 

எழுவகை:

(1) மதமே உடன்படல்
(2) மறுத்தல்
(3) பிறர்தம் மதம் மேற்கொண்டு களைவெ
(4) தாஅன் நாட்டித் தனாது நிறுப்பே
(5) இருவர் மாறுகோள் ஒருதலை துணிவே
(6) பிறர்நூல் குற்றம் காட்டல்
(7) ஏனைப் பிறிதொடு படாஅன் தன் மதம் கொளலெ

 

இவ் ஏழும் மதத்தைக் கையாளும் முறைகள் என்றானால், மதம் என்ற சொல்லிற்கான விளக்கம் என்ன?

 

வேறு ஓர் இடத்தில் ‘மதம்’ விளக்கப்படுகிறது:

 

கொள்கை வகையான் மதமென்றும் (தாமோதரன் 1999, 126).

 

ஆகவே ‘மதம்’ என்றால் கொள்கைச் சட்டகம் (theoretical framework) எனப் பொருள் கொள்ளலாம்.

paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நிகராக ‘மதம்’ என்ற ஒரு சொல் தமிழ் இலக்கணத்தில் உள்ளதைக் காணலாம்.

 

மதச்சார்பு – Paradigmatic

 

மதம் (paradigm) சார்ந்தே பொருள் விளக்கம் பெறும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நன்னூல் நூற்பாவும், உரைகளும்:

 

… … …
வினையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின்
முனைவன் கண்டது முதநூ லாகும் (நூற்பா 6)

 

இதற்கான உரைகள் சிலவற்றைப் பார்க்கலாம்:

 

இதன் பொருள்:

வினையின் நீக்கி விளக்கப்படும் அறிவினை உடைய உயிர்கட்கு வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவினை உடைய முதல்வன் ஆதிக்கண்ணே செய்தது யாது, அது முதல்நூல் ஆம் என்றவாறு. (அ. தாமோதரன் 1999, 122 சிவஞான முனிவர் விருத்தியுரை)

 

இதன் பொருள்:

வினையின் நீங்கி – அனாதியின் இயல்பாகவே பாசங்களை நீங்கி,
விளங்கிய அறிவின் – விளக்கமாகிய பேரறிவினை உடைய,
முனைவன் கண்டது – எல்லா உலகிற்கும் முதல்வனாகிய கடவுள் செய்யப்பட்டது,
முதல்நூல் ஆகும் – முதல்நூலாகும் என்றவாறு. (அ.தாமோதரன் 2010, 5 கூழங்கைத் தமிபிரான் உரை)

 

நன்னுல் பாயிரத்தில் கூறப்படும் நூற்பா-6 தொல்காப்பியம் மரபியலில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்டதாகும்.

 

வினையி னீங்கி விளங்கிய வறிவின்
முனைவன் கண்டது முதநூ லாகும் (நூற்பா 96)

 

இதற்குத் தொல்காப்பியம் தெளிவுரைகள் சிலவற்றைப் பார்க்கலாம்:

 

(பழைய உரைகள் கைவசம் இல்லை – அவை இணைக்கப்படவேண்டும்)

 

இவை தற்காலத்தவர் உரைகள்:

 

செய்வினைப் பயனை அடையாத, தூய்மையான அறிவினையுடைய முன்னோனால் செய்யப் பெற்றது முதல் நூல். (ச.வே சுப்பிரமணியன், தொல்காப்பியம் தெளிவுரை 2006, 611)

 

இருவகை வினைகளின் நின்றும் நீங்கி விளக்கம் பெற்ற அறிவினையுடைய சான்றோன் செய்தது ‘முதல்நூல்’ என்று கூறப்பெறும். (புலியூர்க் கேசிகன் தொல்காப்பியம் தெளிவுரையுடன் 1986, 454)

 

நன்னூல், தொல்காப்பியம் ஆகிய இரு நூல்களிலும் உள்ள இந்நூற்பாவுக்கு பலர் உரை எழுதியுள்ளார்கள். அவ்வுரைகள் யாவற்றையும் படிக்கும் வாய்புக் கிட்டவில்லை. ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதுபோல், உரைகளின் எண்ணிக்கை கூடினாலும், பெரும்பாலானவற்றில் எண்ணத்தில் மாற்றம் இருக்கும் என்று எண்ணத் தோன்றவில்லை. இரு நூல்களிலும் கூறப்படும் உரைகள் எக்காலத்தவையாயினும் வினைப் பயன் பற்றிய ‘இந்து’ சமயத் தத்துவத்தை (Hindu Religious Philosophy) அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகவே உள்ளன. இங்கு வலியுறுத்த விழைவது ‘மதம் சார்ந்தே பொருள் விளக்கம் பெறும்’ என்பதே. இங்கு மதம் என்ற சொல் சமயத்திற்கு (religion) வேறாகக் கொள்கைச் சட்டகம் (paradigm) என்ற பொருளில் கையாளப் படுவதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே, ஏலவே கூறப்பட்டுள்ள உரைகள் யாவும் இந்து சமய தத்துவத்தை மதமாகக் (Hindu Religious Philosophy as Paradigm) கொண்டவை என்ற முடிவுக்கு வரலாம். சமயக் கொள்கை இங்கு விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. மதம் என்ற சொல்லை விளங்கிக் கொள்வதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளாக மட்டுமே உரைகள் எடுத்தாளப் படுகின்றன.

 

மேலும், மதம் பற்றி விளங்கிக்கொள்ள இன்னும் ஒரு உரையைக் காணலாம்:

 

நல்வினை தீவினை ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் மூடநம்பிக்கையைப் புறந்தள்ளிய துலக்கமான அறிவினை உடைய முனைப்புடைய முன்னோன் கண்டது முதன்நூலாகும் என்பது இதன் பொருள். (சி.அறிவுறுவோன், காக்கைச் சிறகினிலே, ஜூன் 2018, 59).

 

‘வினை’ என்பதற்கு நல்வினை தீவினை என விரிவுரை கொள்வதை மூடநம்பிக்கை எனப் புறந்தள்ளினாலும், வினைக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு விளக்கம் பெறவில்லை. இப் பகுத்தறிவின் மதச்சார்பு நிலைகோள் (paradigmatic stand) எது என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

 

மதமாற்றம் – Paradigm Shift

 

வினைக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளங்கிக் கொள்ள இங்கு வேண்டப்படுவது ‘மதமாற்றம்’ (Paradigm Shift).

 

Paradigm shift – an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way (Merriam -Webster.com).

 

ஏலவே கூறிய நூற்பாவுக்கு பொருள் காணல்:

 

வினையின் – செயலின், from action
நீங்கி – புறம்பாகி, become distinct 
விளங்கிய – தெளிவு பெற்ற, to become clear
அறிவின் – புத்தியின், knowledge
முனைவன் – முனைந்து நிற்பவன், one who is deeply engaged
கண்டது – உணர்ந்தது, that which reveals
முதன் நூலாகும் – மூல எழுத்தாக்கம் ஆகும், primary treatise

 

பொழிப்புரை: செயலில் இருந்து பெற்ற தெளிவான அறிவில் முனைந்து நிற்பவன் கண்டது முதல் நூலாகும்.

 

இங்கு கவனத்திற்குள்ளாவது: ‘செயலில் இருந்து பெற்ற தெளிவான அறிவு’. அதாவது, வினை முந்தியது; வினையில் இருந்தே அறிவு தோன்றுகிறது. அதுவும் விடாப்பிடியாக முனைந்து நிற்பவன் இடத்தில்தான் அறிவு தோன்றுகிறது. அவ்வாறு பெற்ற அறிவின் எழுத்தாக்கமே முதல் நூல் ஆகும்.

 

இப் பொழிப்புரையும் மதச்சார்புக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல. இங்கு நிகழ்ந்தது மதமாற்றம் (Paradigm Shift). ‘வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்’ என்பதற்குக் காணப்படும் உரை மாக்சியத்தை மதமாகக் கொண்டது (Marxism as Paradigm).  ‘நடைமுறையில் இருந்து கோட்பாட்டுக்கு’ என்ற மாஓவின்  (Mao-tse-dong – ‘On Practise’)சிந்தனையின் பாற்பட்டது.

 

முடிவுரை

 

Paradigm’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்குச் சரிநிகர் தமிழ்ச் சொற் தேடலில் ‘மதம்’ கண்டு; பொருள் தேடலில் மதமாற்றமும் (Paradigm Shift) வேண்டி; மாக்சியத்தை மதமாகக் கொண்டு (Marxism as Paradigm), வினைக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு காணப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு மாக்சியப் பார்வை. இவ் ஆய்வின் நோக்கம் ஒரு தமிழ்ச் சொற் தேடலும், எடுத்துக்காட்டுடன் அச்சொல்லின் விளக்கமும். இடையில் சில சர்ச்சைகள், அவ்வளவே.

 

ஆதாரம்:

 

அறிவுறுவோன், சி. ‘பாடலாசிரியர் வைரமுத்துவின் தொல்காப்பியன்: அதி அறிவன் கட்டுரைக்கு எதிர்வினை’, காக்கைச் சிறகினிலே, ஜூன் 2018,

 

தொல்காப்பியம்:

 

கேசிகன், புலியூர்க். 1986, தொல்காப்பியம் தெளிவுரையுடன் பாரிநிலையம், சென்னை.

 

சுப்பிரமணியன், ச.வே. 2006, தொல்காப்பியம் தெளிவுரை, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.

 

நன்னூல்:

 

தாமோதரன், அ. 1999, சிவஞான முனிவர் விருத்தியுரையும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

 

தாமோதரன், அ. 2010 கூழங்கைத் தமிபிரான் உரையும், க்ரியா, சென்னை.

 

Mao-tse-dong ‘On Practise’

 

அகராதிகள்:

 

ஆங்கிலம்-தமிழ் சொற்களஞ்சியம், சென்னை பல்கலைக் கழகம், சென்னை

 

Merriam -Webster.com 

 

 

[குறிப்பு: இக் கட்டுரை பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களை ‘தொடர்பாடல்’ ஊடாக தெரியப்படுத்தவும், நன்றி.]