Month: February 2019

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

பெருங்கல் நாடன் பேகன் கதை

இக்கதையின் பேசுபொருள் ‘பிரிவுத் துயர்’. காதலில் பிரிவுத் துயர் ஒரு நிலை. இவ்வாறான ஒரு காதல் நிலைக்கு இலக்கண இலக்கியங்களில் இருந்து சிலவற்றை எடுத்துக் காட்டலாம்.
இதனை வடமொழியில் ‘விப்ரலம்ப’ என்பர் …