கருத்தரங்கு-அரங்கப் பிரதிகள்

 

இளைய பத்மநாதனின் அச்சான அரங்கப் பிரதிகள்;