கருத்தரங்கு-அரங்கத்தேடல்

இளைய பத்மநாதனின் அரங்கத்தேடல்;இளைய பத்மநாதனின் அரங்கத்தேடல்;இளைய பத்மநாதனின் அரங்கத்தேடல்;இளைய பத்மநாதனின் அரங்கத்தேடல்;இளைய பத்மநாதனின் அரங்கத்தேடல்
வீ. அரசு, மேனாள் தமிழ்ப் பேராசிரியர், தமிழ் இலக்கியத்துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை