Category: நூல் அறிமுகம்

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

சாத்தனாரின் கூத்த நூல் இரு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.   1. சாத்தனார் 1968, கூத்த நூல், கவிஞர் பாலபாரதி ச.து.சு. யோகியார் அவர்கள் விளக்கக் குறிப்புகளும் பொழிப்புரையும் உடையது. பதிப்பாசிரியர்: மகா வித்துவான் மே.வீ. வேணுகோபாலப்பிள்ளையவர்கள். வெளியீடு: திருமதி ச.து.சு.யோகியார், சென்னை. ...