அண்ணாவியார் இளைய பத்மநாதன்

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

இணையத் தமிழ்க்காவல் நிலையம்

தமிழில் இணையங்கள் பெருகிவிட்டன. இணையங்களில் எழுதுபவர்களும் பேசுபவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். இணையங்களைப் பார்ப்பவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். மிகவும் வரவேற்க வேண்டிய பெருக்கம். ஆனால் …

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் வெளியீடுகள்

கூத்த நூல் முழுமையாக வெளிக்கொண்டுவர வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். இதை அறியாமலும் அக்கறை இன்றியும் அரைகுறைக் கூத்தநூல் வாசிப்பில் தமிழ் அறிஞர் உலகம் இருப்பது சோகத்திலும் சோகம்.

ஓர் ஒரு

ஓர் ஒரு

‘இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலின்’ எண் அல்லாது வேறு பொருள் கொள்ளின் தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் (1: 455; 1: 478) செல்லாது. சிறப்பைக் குறிக்கும் இடத்தும் ‘ஓர்’ வரும். இதற்கு ‘உயிர்வருகாலை’ என்ற கட்டுப்பாடு இல்லை. இது இலக்கண மீறல் இல்லை.

அருகும் அறுகும்

அருகும் அறுகும்

‘அருகு’, ‘அறுகு’ ஆகிய இரு சொற்களின் விளக்கத்தில் அண்மைக் காலத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவ்விரு சொற்களின் பொருளையும்; அவற்றிலிருந்து பெறப்படும் ஏனைய சொற்களையும் கசடற அறியவேண்டும். கையில் கிடைத்த அகராதிகளை …

தமிழரும் தமிளரும்

தமிழரும் தமிளரும்

தமிழர், தமிளர் ஆகிய இரு சொற்களின் இடையில் வரும் ழகாரம், ளகாரம் ஆகிய எழுத்துக்களுக்கு ஈழத்தமிழ் வழக்கில் முறையே ‘மவ்வழவு’, ‘கொம்பளவு’ எனப் பெயரிட்டுக் குறிப்பார்கள். மானா (ம) எழுதித் தொடர்வதால் மவ்வழவு (ழ) என்றும் …

பட்டியல் படுத்தும் பாடு

பட்டியல் படுத்தும் பாடு

ஏதோ சொல்ல வந்து எதிலோ மாட்டிக் கொண்டன். நான் சொல்ல வந்தது ஒரு பட்டியல் பற்றி, மாட்டிக் கொண்டதும் பட்டியலில். பட்டியல் என்ற சொல்லுக்கு அகராதிப் பொருள் பல. நான் சொல்ல வந்ததைச் சொல்வதற்கு …

அரங்கக் கலைகளில் நாட்டுக்கூத்தை ஏன் முன்னெடுக்கிறேன்

அரங்கக் கலைகளில் நாட்டுக்கூத்தை ஏன் முன்னெடுக்கிறேன்

[மேல்பேணில் 15-11-97 அன்று நடைபெற்ற இலக்கிய விழாவில் பாராட்டிக் கௌரவிக்கப்பட்டபோது ஆற்றிய உரை]. அரங்கக் கலைகளில் நான் நாட்டுக்கூத்தை முன்னெடுக்கிறேன். ஏன் என, இவ்வுரையில் விளக்குகிறேன் …

புலம்பெயர்ந்த கூத்துகள்

புலம்பெயர்ந்த கூத்துகள்

ஆபிரிக்கர்கள் அடிமைகளாக அமெரிக்காவுக்குக் கூட்டம் கூட்டமாகக் கடத்திச் செல்லப்பட்டார்கள். அவ்வாறு புலப்பெயர்ப்புச் செய்யப்பட்டவர்களின் உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஒன்றிக் கலந்துவிட்ட ஆடலும் இசையும் லயமும் …

கண்ணன் கீதா தலை அரங்கேற்ற பிரதம உரை

கண்ணன் கீதா தலை அரங்கேற்ற பிரதம உரை

எல்லோருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். இவ்அரங்கேற்ற வேளையில், இப்பேரவையின் முன் ஒரு கூத்தாடிக்கு முதல் மரியாதை செய்ததற்காக முதற்கண் மனோகரன் அவர்களுக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும், குறிப்பாக அரங்கேறும் பிள்ளைகளுக்கும் …

எங்கு ஆரம்பிப்பது?  என்ன செய்ய வேண்டும்?

எங்கு ஆரம்பிப்பது? என்ன செய்ய வேண்டும்?

“Where To Begin? What Is To Be Done?” எங்கு ஆரம்பிப்பது? என்ன செய்யவேண்டும்? இவ்விரண்டு தலைப்புகளுக்கும் உரியவர் யார் என்று மாக்சிய இயலுடன் தொடர்புடையவர்கள் அறிவார்கள். லேனின் ரூசியப் புரட்சிக்காக …